In the name of Allah the Merciful

Spatial Data and Intelligence: 4th International Conference, SpatialDI 2023, Nanchang, China, April 13–15, 2023, Proceedings

Xiaofeng Meng, Xiang Li, Jianqiu Xu, Xueying Zhang, Yuming Fang, Bolong Zheng, Yafei Li, 3031329090, 9783031329098

English | 2023 | PDF

number
type
  • {{value}}
wait a little